Statutul AȘJR

Statutul Academiei de Ştiinţe Juridice din România

(Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 15 octombrie 2015, modificat prin Hotărârea nr. 1 din 30 mai 2016 a Adunării generale a A.Ș.J.R, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 29 iunie 2016)

 

Reveniți la pagina anterioară

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1.

(1) Academia de Ştiinţe Juridice din România, denumită în continuare AŞJR, este for naţional de consacrare ştiinţifică, care reuneşte personalităţi reprezentative ale ştiinţelor juridice.

(2) AŞJR este instituţie de interes public, cu personalitate juridică de drept public, autonomă, înfiinţată prin Legea nr. 139/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România, denumită în continuare Legea.

(3) AŞJR este continuatoarea în drepturi şi preia tradiţiile ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe Morale şi Politice, înfiinţate în anul 1939.

(4) AŞJR are siglă proprie. Forma acesteia este rotundă. În centrul siglei, pe fond albastru, este prefigurată, în culoarea galben-auriu, zeiţa Themis care ţine într-o mână balanţa, iar în cealaltă cartea; sigla este conturată de un cerc de culoare galben-auriu pe care este inscripţionată denumirea academiei.

(5) Sediul AŞJR se află în municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Magheru nr. 22, etajul II.

Art. 2.

AŞJR are următoarele atribuţii principale:

a) promovarea, dezvoltarea, sprijinirea şi protejarea ştiinţelor juridice şi a învăţământului superior juridic sub toate formele, acţiunile şi metodele directe şi indirecte;

b) iniţierea, elaborarea şi îmbunătăţirea unor proiecte de acte normative, puncte de vedere şi opinii juridice;

c) evaluarea fenomenelor juridice şi realizarea unor studii de impact privind aplicarea actelor normative;

d) alte atribuţii stabilite prin prezentul statut sau prin hotărârea adunării generale.

Art. 3.

În realizarea atribuţiilor sale, AŞJR recunoaşte Academia Română ca fiind cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi colaborează cu Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Legislativ, Curtea Constituţională, cu instituţiile şi organizaţiile ştiinţifice academice, de cercetare şi învăţământ juridic – din ţară şi din străinătate – şi cu organizaţiile profesionale ale juriştilor: Uniunea Juriştilor din România, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, Ordinul Consilierilor Juridici din România, Asociaţia Magistraţilor din România, Uniunea Judecătorilor din România, Asociaţia Procurorilor din România. AŞJR, în baza hotărârilor adunării generale, poate colabora şi cu alte unităţi de profil.

Reveniți la pagina anterioară

CAPITOLUL II

Organizarea și funcționarea AŞJR

Art. 4.

(1) AŞJR se organizează şi funcţionează potrivit Legii şi a statutului propriu adoptat de adunarea generală.

(2) AŞJR reuneşte personalităţi ştiinţifice reprezentative din domeniul ştiinţelor juridice, cu o înaltă ţinută morală, care s-au distins prin activităţile ştiinţifice desfăşurate, se bucură de recunoaştere naţională şi/sau internaţională şi au contribuit la dezvoltarea ştiinţei şi culturii juridice.

(3) AŞJR reuneşte în componenţa sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenţi şi membri asociaţi.

(4) Membrii de onoare sunt cetăţeni români sau cetăţeni străini care s-au remarcat prin realizări în domeniul ştiinţei şi culturii juridice sau prin contribuţii aduse la cunoaşterea valorilor promovate de AŞJR.

(5) Membrii titulari şi membrii corespondenţi sunt cetăţeni români, aleşi pe viaţă, dintre personalităţile ştiinţifice reprezentative care se bucură de prestigiu profesional-ştiinţific în ţară şi/sau străinătate. Numărul membrilor titulari şi al membrilor corespondenţi este stabilit de adunarea generală cu respectarea principiului proporţionalităţii şi a principiului specializării.

(6) Membrii asociaţi sunt acele persoane fizice care prin activitatea ştiinţifică realizată sau prin contribuţii materiale susţin şi promovează activitatea AŞJR.

(7) Calitatea de membru titular, membru corespondent şi membru asociat nu creează niciun fel de incompatibilitate.

Art. 5.

AŞJR poate acorda post-mortem titlul de membru de onoare unor personalităţi marcante ale ştiinţei şi culturii juridice.

Art. 6.

Numărul membrilor de onoare, cetăţeni români şi/sau străini, nu poate depăşi 25% din totalul membrilor titulari şi corespondenţi.

Art. 7.

(1)Până la constituirea secţiilor de specialitate ale AŞJR, propunerile de candidaţi pentru membri titulari şi membri corespondenţi se fac de prezidiul AŞJR.

(2)După constituirea secţiilor de specialitate, alegerea de noi membri ai AŞJR se face potrivit procedurilor de alegere stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al AŞJR.

(3)Propunerile de candidaţi pentru membri de onoare se fac de prezidiul AŞJR.

(4)Procedurile de selecţie se stabilesc prin regulament.

Art. 8.

(1) Criteriile de alegere a membrilor de onoare:

a) au contribuţii importante la susţinerea şi promovarea ştiinţei şi culturii juridice;

b) au o largă recunoaştere în comunitatea ştiinţifică şi/sau profesională naţională şi/sau internaţională.

(2) Criterii de selecţie a membrilor titulari şi a membrilor corespondenţi:

 1. a) au contribuţii importante la dezvoltarea ştiinţei dreptului şi culturii juridice;
 2. b) au o largă recunoaştere în comunitatea academică şi în rândul practicienilor dreptului;
 3. c) au o prezenţă activă în viaţa academică şi/sau în practica profesiilor juridice.

(3) Criterii de selecţie a membrilor asociaţi:

a) au o bună reputaţie;

b) sprijină şi promovează prin diferite forme realizarea atribuţiilor ce revin AŞJR.

Art. 9.

Membrii de onoare, membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞJR pot primi o indemnizaţie lunară în condiţiile Legii.

Art. 10.

(1) Pentru buna desfăşurare a activităţii AŞJR, în cadrul acesteia se înfiinţează şi se organizează secţii de specialitate şi filiale, ca unităţi fără personalitate juridică.

(2) AŞJR poate fi membră a unor organizaţii naţionale şi internaţionale de profil.

(3) AŞJR organizează următoarele secţii de specialitate:

a) Secţia de filosofie, teorie şi istoria dreptului;

b) Secţia de drept public;

c) Secţia de drept privat;

d) Secţia de ştiinţe penale;

e) Secția de drept internațional;

f) Secţia de practica dreptului.

(4) Secţia de specialitate se organizează potrivit regulamentului şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui program anual. Conducerea secţiei este asigurată de un birou ales de membrii secţiei pentru o perioadă de 4 ani, format din: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi 4 membri.

(5) Adunarea generală a AŞJR aprobă înfiinţarea şi organizarea de filiale în condiţiile prevăzute de Lege, statut şi regulament.

(6) Filiala este condusă de un birou format din: preşedinte, secretar şi 1-5 membri aleşi prin vot. Hotărârile biroului de conducere se ratifică de adunarea membrilor filialei, la proxima reunire a acesteia.

(7) Preşedintele filialei are următoarele atribuţii:

a) reprezintă filiala şi rezolvă problemele curente;

b) asigură legătura dintre filială şi conducerea AŞJR;

c) convoacă şi conduce şedinţele adunării membrilor filialei şi ale biroului acesteia;

d) urmăreşte îndeplinirea hotărârilor adunării membrilor filialei şi ale biroului de conducere;

e) acţionează pentru cunoaşterea şi îndeplinirea măsurilor stabilite de adunarea generală a AŞJR, a hotărârilor stabilite în acest scop de consiliul ştiinţific şi prezidiul academiei;

f) prezintă dări de seamă anuale privind activitatea filialei.

(8) Preşedintele filialei poate desemna, dintre membrii biroului, un înlocuitor.

(9) Activitatea filialelor este reglementată prin regulament.

(10) AŞJR poate înfiinţa şi organiza în teritoriu institute şi centre de cercetare ştiinţifică în condiţiile regulamentului propriu.

Reveniți la pagina anterioară

CAPITOLUL III

Conducerea activităţii AŞJR

Art. 11.

Conducerea AŞJR se asigură de către adunarea generală, consiliul ştiinţific, prezidiul academiei şi de preşedinte.

Art. 12.

(1) Adunarea generală este forul suprem de conducere al activităţii AŞJR şi este alcătuită din membrii de onoare, membrii titulari şi membrii corespondenţi. Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi titulari şi corespondenţi şi adoptă hotărâri valabile cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

(2) Adunarea generală se convoacă cu cel puţin 20 de zile înaintea datei stabilite. Convocarea se face prin postarea anunţului pe site-ul AŞJR, precum şi prin orice alte mijloace de comunicare.

(3) La adunarea generală pot participa ca invitaţi, fără drept de vot, reprezentanţi ai instituţiilor nominalizate la art. 3.

(4) Adunarea generală are următoarele atribuţii principale:

 1. a) adoptă statutul AŞJR, regulamentul acesteia, precum şi modificările şi completările ulterioare aduse acestora;
 2. b) stabileşte numărul maxim al membrilor titulari şi al membrilor corespondenţi;
 3. c) alege, prin vot secret, membrii de onoare, membrii titulari şi membrii corespondenţi, în limita locurilor devenite vacante, pe baza listelor avizate de consiliul ştiinţific;
 4. d) alege, dintre membrii titulari, prin vot secret, preşedintele, 5 vicepreşedinţi şi secretarul general; durata unui mandat este de 4 ani;
 5. e) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;
 6. f) aprobă darea de seamă anuală şi programele de activitate ştiinţifică;
 7. g) aprobă înfiinţarea secţiilor de specialitate ale filialelor teritoriale şi adoptă regulamentele de organizare ale acestora, precum şi regulamentul de organizare al consiliului de onoare;
 8. h) stabileşte măsurile de dezvoltare pe termen mediu şi lung a activităţii AŞJR;
 9. i) la propunerea prezidiului academiei, adunarea generală poate acorda calitatea de partener al AŞJR unor persoane juridice din domeniul învăţământului juridic superior, precum şi altor entităţi publice sau private.

(5) Adunarea generală se întruneşte în sesiuni ordinare o dată pe an şi ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui, a consiliului ştiinţific sau a două treimi din numărul membrilor AŞJR.

(6) Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi titulari şi corespondenţi şi adoptă hotărâri valabile cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul legal de două treimi din numărul de membri, în termen de 15 zile se convoacă o nouă adunare generală, care se consideră legal constituită cu numărul membrilor prezenţi.

(7) Adunarea generală hotărăşte asupra modalităţii de vot. Alegerea membrilor de onoare, a membrilor titulari, a membrilor corespondenţi şi a conducerii AŞJR, precum şi orice alt vot cu privire la persoane se face numai prin vot secret.

Art. 13.

(1) Consiliul ştiinţific asigură conducerea AŞJR între sesiunile adunării generale.

(2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din membrii prezidiului, preşedinţii secţiilor de specialitate şi preşedinţii filialelor.

(3) Consiliul ştiinţific se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este necesar şi se convoacă de preşedinte, de prezidiul AŞJR sau de două treimi din numărul membrilor săi.

(4) Consiliul ştiinţific are următoarele atribuţii principale:

a) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale a AŞJR;

b) adoptă hotărâri referitoare la realizarea şi orientarea activităţii ştiinţifice;

c) stabileşte, la propunerea preşedintelui, atribuţiile şi răspunderile vicepreşedinţilor şi secretarului general;

d) adoptă hotărâri privind obiectivele de cercetare;

e) stabileşte relaţii ştiinţifice cu instituţii academice cu profil juridic;

f) hotărăşte convocarea adunării generale;

g) examinează şi avizează propunerile secţiilor şi ale filialelor privind alegerea de noi membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare;

h) prezintă adunării generale darea de seamă asupra activităţii AŞJR, precum şi programele de activitate;

i) întocmeşte şi supune aprobării adunării generale bugetul de venituri şi cheltuieli al AŞJR;

j) validează rezultatele alegerilor conducerilor secţiilor de specialitate şi ale filialelor.

Art. 14.

(1) Prezidiul asigură conducerea operativă a AŞJR şi este constituit din preşedinte, 5 vicepreşedinţi şi secretarul general, aleşi de adunarea generală.

(2) Prezidiul se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar şi se convoacă de preşedinte sau de un număr de două treimi din numărul membrilor săi.

(3) Prezidiul stabileşte măsuri şi ia decizii pentru îndeplinirea hotărârilor prezidiului şi pentru soluţionarea problemelor curente. El răspunde în faţa consiliului ştiinţific pentru întreaga sa activitate.

(4) Hotărârile prezidiului se iau prin vot deschis, cu majoritate simplă.

Art. 15.

(1) Preşedintele AŞJR este preşedintele consiliului ştiinţific şi al prezidiului şi conduce lucrările adunării generale şi ale structurilor AŞJR la care participă.

(2) Preşedintele reprezintă AŞJR în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice.

(3) Preşedintele are următoarele atribuţii principale:

a) asigură legătura cu instituţiile cu care colaborează potrivit prevederilor prezentului statut, cu alte instituţii cu profil ştiinţific, cu organizaţii similare de peste hotare;

b) este ordonator de credite în condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii.

(5) În cazul în care preşedintele AŞJR nu îşi poate exercita prerogativele pe o perioadă mai mare de 30 de zile, atribuţiile sale vor fi preluate de un vicepreşedinte, desemnat, după caz, de preşedinte sau de prezidiu.

(6) Preşedintele poate îndeplini această funcţie pentru cel mult două mandate complete.

Art. 16.

(1)În cadrul AŞJR funcţionează un consiliu de onoare condus de un preşedinte. Consiliul de onoare este o structură consultativă menită să vegheze la buna reputaţie a AŞJR.

(2)Consiliul de onoare este format din preşedintele acestuia şi 4 membri aleşi de adunarea generală a AŞJR.

(3)Activitatea consiliului de onoare este reglementată prin regulament propriu, adoptat de adunarea generală.

Art. 17.

(1)Vicepreşedinţii AŞJR îndeplinesc atribuţiile specifice coordonării secţiilor de specialitate, filialelor, relaţiilor externe, precum şi alte atribuţii stabilite prin statut şi de preşedinte.

(2)Secretarul general îndeplineşte atribuţiile stabilite prin prezentul statut şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare al AŞJR, precum şi cele încredinţate de preşedinte. Acesta asigură la nivel central, prin aparatul de lucru, realizarea legăturilor funcţionale între secţiile de specialitate, între acestea şi filialele teritoriale, precum şi colaborarea cu terţii. În exercitarea atribuţiilor sale, secretarul general este sprijinit de un secretar executiv al AŞJR, numit, la propunerea acestuia, de către prezidiu.

Art. 18.

Mandatul preşedintelui AŞJR, al vicepreşedinţilor şi al secretarului general încetează:

a) la expirarea duratei mandatului pentru care au fost aleşi;

b) prin hotărârea adunării generale a AŞJR;

c) în cazul în care sunt în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile o perioadă de cel puţin 6 luni;

d) prin deces;

e) prin demisie.

Reveniți la pagina anterioară

CAPITOLUL IV

Aparatul de lucru al AŞJR și al unităților din subordine

Art. 19.

(1) AŞJR are un aparat de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor teritoriale.

(2) Structura organizatorică a aparatului de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor se aprobă de către prezidiul AŞJR, iar statele de funcţii, de către preşedintele AŞJR, la propunerea secretarului general. În măsura în care în subordinea AŞJR se constituie institute şi centre de cercetare, structura organizatorică a aparatului de lucru al acestora va avea acelaşi regim de aprobare.

(3) Activitatea aparatului de lucru este stabilită prin regulament.

(4) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru unităţile din subordine se aprobă de preşedintele AŞJR.

Reveniți la pagina anterioară

CAPITOLUL V

Finanţarea şi patrimoniul AŞJR

Art. 20.

(1) Finanţarea activităţii şi a indemnizaţiilor AŞJR şi a unităţilor din subordine se asigură din venituri proprii şi din alte surse legale.

(2) Veniturile proprii ale AŞJR provin din: donaţii, sponsorizări, taxe, chirii, publicaţii, studii, prestaţii editoriale, consultaţii ştiinţifice, opinii juridice, studii pentru avize, exploatarea unor bunuri mobile şi imobile proprii, precum şi din alte activităţi realizate conform legislaţiei în vigoare. La solicitarea terţilor AŞJR poate realiza, pe baze contractuale, studii şi cercetări în domeniul juridic, proiecte, studii de impact privind elaborarea şi aplicarea unor acte normative, precum şi alte activităţi în conformitate cu atribuţiile prevăzute în Lege şi în statutul propriu.

(3) Activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul AŞJR se va desfăşura în conformitate cu legislaţia naţională privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică şi cu respectarea standardelor specifice de calitate şi competitivitate.

(4) Patrimoniul AŞJR este alcătuit din:

a) bunuri mobile şi imobile proprii;

b) bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosinţă în condiţiile legii;

c) alte bunuri dobândite potrivit legii.

(5) Modul în care se realizează finanţarea şi este gestionat patrimoniul AŞJR, necesitatea, oportunitatea şi realitatea utilizării mijloacelor materiale şi financiare ale acesteia este prezentat anual adunării generale în vederea descărcării de gestiune a preşedintelui, în condiţiile Legii şi ale regulamentului.

Reveniți la pagina anterioară

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 21.

Sintagmele “Academia de Ştiinţe Juridice din România” şi “AŞJR” nu pot fi folosite de nicio altă instituţie publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia.

Art. 22.

AŞJR acordă distincţii şi premii unor personalităţi ale vieţii juridice şi vieţii publice în condiţiile stabilite prin regulament.

Art. 23.

Membrii de onoare, membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞJR deţin şi pot folosi insigna şi ţinuta vestimentară ceremonială în condiţiile regulamentului.

Art. 24.

AŞJR editează publicaţii ştiinţifice, organizează o bibliotecă proprie, centre de cercetare, precum şi alte structuri cu profil academic aprobate de adunarea generală.

Art. 25.

(1) Prima adunare generală a AŞJR se constituie dintr-un număr de 20 de membri titulari şi 10 membri corespondenţi, desemnaţi de Comitetul de iniţiativă conform prevederilor art. 21 alin. (6) din Lege, şi se organizează în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului statut în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Desemnarea primilor 20 de membri titulari şi 10 membri corespondenţi va fi făcută de către Comitetul de iniţiativă la propunerea structurilor universitare, de cercetare ştiinţifică de specialitate, a Uniunii Juriştilor din România, precum şi a organizaţiilor naţionale ale profesiilor juridice menţionate în art. 3 din prezentul statut.

(3) În prima adunare generală vor fi aleşi, din rândul membrilor titulari, preşedintele, 5 vicepreşedinţi şi secretarul general, se va stabili numărul maxim de membri titulari şi de membri corespondenţi ai AŞJR şi se vor constitui colective de redactare a regulamentului propriu al AŞJR şi a regulamentului consiliului de onoare.

Art. 26.

În termen de 90 de zile de la organizarea primei adunări generale vor fi adoptate regulamentele prevăzute în prezentul statut.

Reveniți la pagina anterioară