Regulamentul AȘJR

Regulamentul de organizare și funcționare a Academiei de Ştiinţe Juridice din România

(Aprobat în Adunarea generală din data de 30 mai 2016)

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1.

(1) Academia de Ș˜tiințe Juridice din România, denumită în continuare AȘ˜JR, este for național de consacrare științificムîn domeniul dreptului, care reunește personalități reprezentative ale științelor și profesiilor juridice. AȘ˜JR este instituție de interes public, cu personalitate juridicムde drept public, autonomăƒ, creatムprin Legea nr. 139/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Ș˜tiințe Juridice din România.

(2) Academia de Ș˜tiințe Juridice din România promovează și stimuleazムdezvoltarea științelor juridice de ramurムși cercetarea științifică în domeniul dreptului, studierea modalităților de perfecționare a dreptului și de aplicare a normelor juridice la relațiile sociale.

(3) Academia de Ș˜tiințe Juridice din România este continuatoarea în drepturi și preia tradițiile științifice ale Academiei de Ș˜tiințe Morale și Politice înființate în anul 1939.

(4) Academia de Ș˜tiințe Juridice din România se organizeazムși funcționeazムpotrivit Legii nr. 139/2015, statutului propriu și prezentului regulament.

Art. 2.

(1) Academia de Ș˜tiințe Juridice din România are siglムproprie. Forma acesteia este rotundăƒ. În centrul siglei, pe fond albastru, este prefiguratăƒ, în culoarea galben-auriu, zeița Themis care ține într-o mânムbalanța, iar în cealaltムcartea; sigla este conturatムde un cerc de culoare galben-auriu pe care este inscripționatムdenumirea AȘJR. Sigla AȘJR poate fi deținută și folositムdoar de căƒtre membrii titulari, membrii corespondenți și membrii de onoare ai acesteia.

(2) Membrii titulari, membrii corespondenți și membrii de onoare ai AȘJR au o ținutムvestimentarムde ceremonie al căƒrui model este stabilit de adunarea generalムa acesteia. Ținuta vestimentarムde ceremonie este purtatムîn mod obligatoriu la sesiunea anualムa AȘJR, cu ocazia primirii de noi membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare ai acesteia. La recomandarea prezidiului AȘJR, ținuta vestimentarムde ceremonie poate fi purtatムcu prilejul unor întâlniri sau reuniuni solemne organizate în cadrul AȘJR.

Art. 3.

(1) Academia de Ș˜tiințe Juridice din România recunoaște Academia Românムca fiind cel mai înalt for național de consacrare științifică și culturalムal țăƒrii și colaboreazムcu Parlamentul și Guvernul României, cu Ministerul Justiției, Ministerul Educației și Cercetării Ș˜tiințifice, cu Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, cu Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ și Curtea Constituționalăƒ. AȘJR stabilește relații directe de colaborare și parteneriat științific cu institute și organisme științifice cu profil academic, de cercetare și învățƒmânt juridic superior – din țarムși străƒinăƒtate -, precum și cu organizațiile profesionale ale juriștilor: Uniunea Juriștilor din România, Uniunea Naționalムa Barourilor din România, Uniunea Naționalムa Notarilor Publici din România, Ordinul Consilierilor Juridici din România, Asociația Magistraților din România, Uniunea Judecăƒtorilor din România, Asociația Procurorilor din România ș.a.

(2) În baza hotăƒrârilor adunăƒrii sale generale, AȘJR poate stabili legăƒturi profesionale directe și colabora cu institute ale Academiei Române, cu Academia Oamenilor de Științムdin România, precum și cu alte entități de profil. AȘJR poate fi membrムa unor organizații naționale și internaționale de profil.

Art. 4.

Academia de Ș˜tiințe Juridice din România are urmăƒtoarele atribuții principale:
a) promovarea, dezvoltarea, sprijinirea și protejarea științelor juridice și a învățăƒmântului juridic superior sub toate formele, acțiunile și metodele directe și indirecte;
b) promovarea principiilor fundamentale ale statului de drept și ale democrației constituționale în societatea româneascăƒ;
c) inițierea, elaborarea și îmbunăƒtățirea unor acte normative, puncte de vedere și opinii juridice;
d) promovarea pe plan național și sprijinirea unor programe și proiecte de cercetare juridică în domeniul teoriei și practicii dreptului, aprobate de adunarea generalムși realizate prin secțiile științifice de specialitate, precum și prin filialele sale teritoriale;
e) cercetarea sociologicムa fenomenelor juridice și realizarea pe aceastムbazムa unor studii teoretice de impact privind efectele social-economice și politice ale aplicăƒrii actelor normative în diferite domenii de activitate;
f) dezvoltarea, promovarea și punerea în valoare a culturii juridice naționale și europene;
g) editarea de lucrăƒri științifice și publicații de specialitate în domeniul teoriei și practicii dreptului;
h) organizarea de manifestăƒri științifice, simpozioane, conferințe naționale și internaționale pe teme de interes juridic general;
i) promovarea afirmăƒrii profesiilor juridice și sprijinirea colaborăƒrii între acestea;
j) alte atribuții stabilite prin hotăƒrâri ale adunăƒrii generale.

Art. 5.

Academia de Ș˜tiințe Juridice din România poate înființa filiale teritoriale, institute și centre de cercetare științificăƒ, precum și editurăƒ, potrivit statutului propriu și prezentului regulament.

Reveniți la pagina anterioară

CAPITOLUL II

Organizarea și funcționarea AŞJR

Secțiunea 1 – Membrii AȘJR

Art. 6.

(1) Academia de Ș˜tiințe Juridice din România reunește personalități reprezentative ale științelor juridice și ale practicii judiciare, cu o înaltムținutムmoralムși academicăƒ, care s-au distins pe plan național și internațional prin activitatea teoreticムși practicムdesfășuratăƒ, se bucurムde o largムrecunoaștere științificムși au contribuit la dezvoltarea științei și culturii juridice.

(2) Academia de Ș˜tiințe Juridice din România se compune din membri titulari, membri corespondenți, membri de onoare și membri asociați.

(3) Număƒrul total de membri titulari și membri corespondenți ai AȘJR, stabilit de adunarea generalムcu respectarea principiului proporționalității și al specializăƒrii științelor și profesiilor juridice este de 100, dintre care 25 membri corespondenți. Număƒrul membrilor de onoare, cetățeni români și/sau străƒini, nu poate depăși 25% din număƒrul total al membrilor titulari și corespondenți.

(4) Membrii AȘJR sunt aleși pe viațăƒ. Calitatea de membru al AȘJR nu este incompatibilムcu alte demnități sau funcții publice.

(5) Membrii titulari și membrii corespondenți ai AȘJR sunt cetățeni români aleși dintre personalitățile științifice reprezentative și practicienii care se bucurムde un larg prestigiu profesional-științific național și internațional.

(6) Membrii de onoare pot fi cetățenii români și străƒini care s-au remarcat prin realizăƒri de prestigiu în domeniul științei, învățăƒmântului și culturii juridice sau prin contribuții majore aduse la cunoașterea valorilor și principiilor promovate de AȘJR.

(7) Membrii asociați pot fi persoanele fizice care prin activitatea științificムși practicムrealizatムsau prin contribuții materiale susțin și promoveazムactivitatea AȘJR.

(8) Adunarea generalムpoate hotăƒrî, la propunerea consiliului științific, primirea în AȘJR, ca membri post-mortem, a unor personalități remarcabile ale vieții juridice românești, ale căƒror contribuții de seamムla progresul științific și dezvoltarea științelor și profesiilor juridice, precum și a practicii de înfăƒptuire a dreptului, sunt unanim apreciate și recunoscute ca valori ale culturii juridice românești.

Art. 7.

(1) Propunerile de candidați pentru membri titulari pot fi făcute, în limita locurilor devenite vacante, de membrii titulari ai AșJR, din rândul membrilor corespondenți, prin secțiile de specialitate și filialele teritoriale ale AșJR. Fiecare propunere trebuie susținută de cel puțin 3 membri ai secției respective, dintre care, unul să fie membru titular. În vederea validării dosarului, fiecare candidat va depune CV însoțit de lista completă a lucrărilor științifice publicate în edituri recunoscute pe plan național și internațional și în reviste de specialitate indexate în baze de date internaționale, precum și un memoriu detaliat privind activitatea sa profesională.

(2) Dosarul profesional al fiecărui candidat se evaluează și se validează cu votul secret al majorității de două treimi din numărul membrilor secției. Candidaturile validate se transmit, cu recomandarea majorității membrilor prezidiului, consiliului științific, spre a fi analizate și avizate cu votul secret a două treimi din numărul membrilor acestuia. Candidaturile astfel avizate, sunt supuse dezbaterii și aprobării prin votul secret al adunării generale. Candidaturile nevalidate pot fi prezentate din nou după trecerea a cel puțin 3 ani.

(3) Sunt aleși candidații care întrunesc majoritatea de două treimi din numărul membrilor adunării generale.

(4) Noii membri titulari vor susține în termen de 60 de zile de la alegerea în AșJR discursul de recepție. Pentru fiecare discurs, va răspunde, în numele AșJR, un membru titular al acesteia.

(5) Propunerile de candidați pentru membrii corespondenți pot fi făcute, în limita locurilor devenite vacante, de membrii titulari și membrii corespondenți prin secțiile de specialitate și filialele teritoriale ale AșJR. Au dreptul să propună candidați și consiliile profesorale ale facultăților cu profil juridic din universitățile cu grad de încredere ridicat, precum și Consiliul Superior al Magistraturii și organizațiile profesionale ale juriștilor prevăzute la art. 3 din Statutul AșJR. Fiecare propunere trebuie susținută de cel puțin 3 membri ai secției respective, dintre care cel puțin un membru titular. În vederea validării dosarului, fiecare candidat va depune CV însoțit de lista completă a lucrărilor științifice publicate în edituri recunoscute pe plan național și internațional și în reviste de specialitate indexate în baze de date internaționale, precum și un memoriu detaliat privind activitatea sa profesională. Candidaturile nevalidate pot fi prezentate din nou după trecerea a cel puțin 5 ani.

(6) Dosarul profesional al fiecărui candidat se evaluează și se validează prin votul secret al majorității de două treimi din numărul membrilor secției. Candidaturile validate se transmit, cu recomandarea majorității membrilor prezidiului, consiliului științific, spre a fi analizate și avizate cu votul secret a două treimi din numărul membrilor acestuia. Candidaturile astfel avizate sunt supuse dezbaterii și aprobării prin votul secret al adunării generale

(7) Sunt aleși candidații care întrunesc majoritatea de două treimi din numărul membrilor adunării generale.

(8) Criteriile pentru propunerea candidaților și alegerea membrilor titulari și a membrilor corespondenți sunt următoarele:
a) să aibă o vechime în activitatea juridică de cel puțin 18 ani și contribuții majore la dezvoltarea științei și culturii juridice românești;
b) să aibă titlul ĹźtiinĹŁific de doctor în drept;
c) să aibă o îndelungată și apreciată activitate științifică și publicistică în domeniul juridic;
d) să aibă o îndelungată și apreciată carieră didactică în învățământul juridic superior, sau în cercetarea științifică de specialitate;
e) să fie conducători de doctorat sau coordonatori de lucrări științifice complexe în domeniul dreptului;
f) să fie recunoscuți pe plan național și/sau internațional pentru contribuția adusă afirmării dreptului în reglementarea normativă a relațiilor sociale și în consolidarea democrației constituționale și a principiilor statului de drept;
g) să aibă o contribuție originală, la dezvoltarea dreptului românesc în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de țara noastră în procesul de aderare și integrare în structurile euroatlantice;
h) sムaibムo prezențムactivăƒ, recunoscutムde comunitatea academicムsau de profesiile juridice.

(9) Criteriile pentru propunerea candidaților și alegerea membrilor de onoare sunt următoarele:
a) să aibă contribuții remarcabile în țară sau străinătate la susținerea și progresul științei și culturii juridice;
b) să aibă o largă recunoaștere în comunitatea științifică și/sau profesională națională și/sau internațională;
c) să se fi remarcat pe plan național și internațional prin contribuții însemnate la fundamentarea unor teorii noi privind rolul dreptului în procesul de integrare europeană.

(10) Criteriile pentru propunerea candidaților și alegerea membrilor asociați sunt următoarele:
a) să aibă o bună reputație în domeniile lor de activitate, înrudite cu știința și practica dreptului;
b) să fi sprijinit activ și să fi promovat constant, prin diferite forme, îndeplinirea rolului AșJR.

Art. 8.

(1) Membrii AȘJR nu pot purta titlul de academician.

(2) Membrii titulari, membrii corespondenți și membrii de onoare ai AȘJR pot primi o indemnizație lunară, în condițiile legii și ale statutului propriu.

Art. 9.

(1) Membrii AșJR au următoarele drepturi:
a) să participe la adunările generale;
b) să participe la manifestările științifice organizate de AșJR precum și de secțiile și filialele teritoriale ale acesteia;
c) să facă parte din colectivele de analiză și elaborare de studii juridice, precum și să participe la derularea contractelor de cercetare Încheiate de AșJR;
d) să solicite sprijinul științific al AșJR În promovarea și/sau realizarea unor proiecte proprii de cercetare;
e) să primească recomandări pentru participarea la reuniuni și manifestări științifice În țară și străinătate;
f) membrii titulari și membrii corespondenți au dreptul de a fi aleși în organele de conducere ale AșJR;
g) membrii titulari, membrii corespondenți și membrii de onoare au dreptul să primească o indemnizație lunară prevăzută de lege.

(2) Membrii AșJR au următoarele obligații:
a) să respecte prevederile Legii nr. 139/2015, ale statutului AșJR și ale prezentului regulament și să Îndeplinească sarcinile Încredințate de conducerea acesteia;
b) să participe cu regularitate la ședințele adunării generale, ale secțiilor de specialitate, precum și ale filialelor teritoriale;
c) să participe la manifestările științifice organizate de AșJR sau În parteneriat cu universități, institute de cercetare sau alte unități de profil, din țară și străinătate;
d) să comunice secretarului general orice schimbări intervenite În statutul lor profesional;
e) să promoveze imaginea AșJR În mediul academic și universitar, precum și, acolo unde este posibil, În instituția În care își desfășoară activitatea profesională;
f) să nu desfășoare și să nu promoveze atitudini politice în cadrul AȘJR sau cu prilejul unor manifestări organizate ori găzduite de aceasta;
g) să-și declare afilierea la AșJR cu prilejul manifestărilor științifice la care participă, precum și În lucrările de specialitate publicate.

Art. 10.

Calitatea de membru al AșJR poate fi retrasă de adunarea generală la propunerea prezidiului, cu avizul consiliului științific, În următoarele cazuri:
a) membrul AșJR a desfășurat activități potrivnice acesteia și a Încălcat grav și În mod repetat prevederile Legii nr. 139/2015, ale statutului acesteia, precum și ale prezentului regulament;
b) s-a constatat prin decizie definitivă a unei autorități publice competente, că lucrări de specialitate ale sale au fost realizate prin plagiat.

Art. 11.

(1) Pentru buna desfășurare a activității AșJR, În cadrul acesteia se Înființează și se organizează secții de specialitate și filiale teritoriale.

(2) Academia de ș˜tiințe Juridice din România organizează următoarele secții de specialitate:
a) Secția de filosofie, teorie și istoria dreptului;
b) Secția de drept public;
c) Secția de drept privat;
d) Secția de științe penale;
e) Secția de drept internațional;
f) Secția de practica dreptului.

(3) Secțiile de specialitate se organizează potrivit prezentului regulament și își desfășoară activitatea pe baza unui program anual propriu, aprobat de adunarea generală cu avizul consiliului științific. Conducerea fiecărei secții este asigurată de un birou alcătuit din președinte, vicepreședinte, secretar și 2 membri aleși de membrii secției pentru o perioadă de 4 ani, cu votul majorității membrilor prezenți. Primul birou al secției poate fi alcătuit doar din președinte, vicepreședinte și secretar.

(4) Candidaturile pentru funcțiile de conducere se depun de către membrii secției la secretarul general al AșJR cu o săptămână Înainte de alegeri. Propunerile de candidați de aduc la cunoștința membrilor secției prin grija secretarului general. Alegerea membrilor biroului fiecărei secții se face cu votul secret al majorității membrilor acesteia, prezenți la ședință.

(5) Secțiile de specialitate își desfășoară activitatea În ședințe organizate trimestrial.

(6) Fiecare secție de specialitate își stabilește, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an, planul anual propriu de activitate pentru anul următor, care urmează să fie avizat de consiliul științific și aprobat În adunarea generală a AșJR, până la data de 15 decembrie a fiecărui an. În prima ședință trimestrială, secțiile de specialitate analizează modul de realizare a planului de activitate pe anul anterior și prezintă consiliului științific un raport în acest sens.

(7) În fiecare secție de specialitate se organizează semestrial o sesiune de comunicări științifice pe teme de interes ale dreptului.

(8) Anual, În cadrul AȘJR se organizează o conferință națională a cărei temă se stabilește de consiliul științific.

Reveniți la pagina anterioară

Secțiunea 2 – Secțiile de specialitate și filialele teritoriale ale Academiei

Art. 12.

(1) Adunarea generală a AȘJR aprobă înființarea și organizarea de filiale teritoriale în centre universitare de prestigiu, în condițiile prevăzute de Legea nr. 139/2015, în statutul propriu și prezentul regulament. Filiala reunește membri ai AȘJR care își desfășoară activitatea în centre universitare. În cadrul filialei se pot constitui grupuri de lucru pe discipline juridice, formate din cadre didactice, cercetători și practicieni ai dreptului, care pot să nu fie membri a AȘJR.

(2) Propunerea de înființare a filialei se face de prezidiul AȘJR, cu avizul consiliului științific.

(3) Prin hotărârea adunării generale de înființare a filialei, un membru al prezidiului, desemnat de președinte, Împreună cu secretarul general și președinții secțiilor de specialitate alcătuiesc, pe baza propunerilor făcute de conducerea mediului academic din centrul universitar respectiv, grupuri de lucru pe discipline juridice. Grupurile de lucru cuprind cadre didactice, cercetători și practicieni ai dreptului, care au sau nu calitatea de membru al AȘJR.

Art. 13.

(1) Membrii filialelor sunt membri ai AȘJR.

(2) Filiala este condusă de un președinte ales prin vot de adunarea generală a membrilor filialei pentru un mandat de 4 ani. Președintele filialei este membru titular sau membru corespondent al AȘJR.

(3) Filiala își constituie un birou. Biroul, alcătuit dintr-un număr impar de membri, respectiv președintele acesteia, un secretar și 1-5 membri, este ales prin vot de către adunarea generală a filialei la propunerea consiliului științific al AȘJR, pentru un mandat de 4 ani.

(4) Candidaturile pentru funcția de președinte de filială se depun de membrii acesteia la prezidiul AȘJR cu o săptămână înainte de data stabilită pentru alegeri. Propunerile se aduc la cunoștința membrilor filialei prin grija secretarului general. Alegerea președintelui filialei se face cu votul secret al majorității membrilor acesteia, prezenți la ședință.

(5) Propunerile de candidați pentru ceilalți membri ai biroului filialei se depun de membrii acesteia la prezidiul AȘJR cu o săptămână înainte de data stabilită pentru alegeri. Propunerile de candidați se aduc la cunoștința membrilor filialei prin grija secretarului general al AȘJR. Alegerea se face prin votul secret al majorității membrilor filialei, prezenți la ședință.

(6) Președintele filialei își poate desemna, cu aprobarea prezidiului AȘJR, dintre membrii biroului, un înlocuitor, pentru o perioadă de cel mult 6 luni consecutive.

Art. 14.

Președintele filialei are următoarele atribuții:
a) reprezintă filiala;
b) rezolvă problemele curente ale acesteia;
c) asigură legătura între filială și conducerea AȘJR;
d) convoacă și conduce ședințele adunării membrilor filialei și ale biroului acesteia;
e) urmărește îndeplinirea hotărârilor adunării filialei și ale biroului acesteia;
f) acționează pentru cunoașterea și îndeplinirea măsurilor stabilite de adunarea generală a AȘJR, a hotărârilor stabilite în acest scop de consiliul științific și prezidiul acesteia;
g) prezintă adunării Generale a AĹžJR dări de seamă anuale privind activitatea filialei.

Art. 15.

Filiala își desfășoară activitatea potrivit unui program anual aprobat de adunarea membrilor acesteia, cu avizul consiliului științific al AȘJR.

Art. 16.

(1) În centre universitare de prestigiu, AȘJR poate înființa și organiza, pe lângă filiale, cu aprobarea adunării generale, institute și centre de cercetare, a căror activitate decurge din obiectivele urmărite de aceasta. Propunerea de înființare a institutelor sau centrelor de cercetare științifică este făcută de conducerea filialelor și de prezidiul AȘJR, cu avizul consiliului științific al acesteia.

(2) Conducerea institutelor sau centrelor de cercetare științifică se asigură de un director și un secretar științific, numiți de adunarea generală a AȘJR, la propunerea filialei și cu avizul consiliului științific.

Reveniți la pagina anterioară

CAPITOLUL II

Conducerea activității Academiei de științe Juridice din România

Art. 17.

Conducerea AȘJR se asigură de către adunarea generală, consiliul științific, prezidiul acesteia și de președinte.

Art. 18.

(1) Adunarea generală este forul suprem de conducere al activității AȘJR și este alcătuită din membrii titulari, membrii corespondenți și membrii de onoare. Adunarea generală este legal constituită în prezența a două treimi din numărul total al membrilor titulari și corespondenți și adoptă hotărâri valabile cu votul majorității simple a membrilor prezenți, dacă prezentul regulament nu prevede altfel. Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal de lucru, în termen de 15 zile se convoacă o nouă adunare generală, care se consideră legal constituită cu numărul membrilor prezenți.

(2) Adunarea generală se întrunește anual în sesiune ordinară și în sesiune extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea președintelui, a consiliului științific sau a două treimi din numărul total al membrilor AȘJR. Convocarea adunării generale se face de președinte cu cel puțin 20 de zile înaintea datei stabilite. Convocarea se face prin postarea anunțului pe site-ul AȘJR, precum și prin orice alte mijloace de comunicare.

(3) La adunarea generală pot participa ca invitați, fără drept de vot, și reprezentanți ai instituțiilor prevăzute în art.3 din statutul AȘJR.

Reveniți la pagina anterioară

CAPITOLUL IV

Aparatul de lucru al AŞJR și al unităților din subordine

Art. 19.

Adunarea generală are următoarele atribuții principale:
a) adoptă statutul AȘJR, regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de onoare, precum și modificările și completările acestora;
b) stabilește numărul maxim al membrilor titulari și al membrilor corespondenți;
c) alege, prin vot secret, membrii titulari, membrii corespondenți și membrii de onoare, în limita locurilor devenite vacante, pe baza avizului consiliului științific;
d) alege dintre membrii titulari, prin vot secret, președintele, vicepreședinții și secretarul general al AȘJR;
e) aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli;
f) aprobă darea de seamă anuală și execuția bugetului de venituri și cheltuieli;
g) aprobă anual descărcarea de gestiune a președintelui, inclusiv, la încetarea mandatului acestuia;
h) aprobă programele anuale de cercetare și activitate științifică ale secțiilor de specialitate;
i) aprobă, la propunerea prezidiului și cu avizul consiliului științific, înființarea filialelor teritoriale și a secțiilor de specialitate ale acestora și adoptă regulamentele lor de organizare și funcționare;
j) stabilește programele și măsurile de dezvoltare pe termen mediu și lung a activității AȘJR;
k) la propunerea prezidiului AȘJR, acordă calitatea de partener al acesteia, unor entități publice sau private, precum și unor persoane juridice din domeniul învățământului juridic superior.
l) în scopul stimulării cercetării științifice naționale și de ramură, în domeniul dreptului și al reglementării normative a relațiilor sociale, la propunerea consiliului științific, acordă anual distincții și premii unor personalități marcante ale vieții juridice și publice, cărora li se recunoaște astfel contribuția originală de înaltă valoare la dezvoltarea și progresul științelor juridice. Acordarea distincțiilor și premiilor se face potrivit unui regulament special.

Art. 20.

Adunarea generală hotărăște asupra modalității de vot. Alegerea membrilor titulari, membrilor corespondenți, a membrilor de onoare și a conducerii AȘJR, precum și orice alt vot cu privire la persoane se face numai prin vot secret.

Art. 21.

(1) Consiliul științific asigură conducerea AȘJR între sesiunile adunării generale.

(2) Consiliul științific este alcătuit din membrii prezidiului și președinții secțiilor de specialitate și ai filialelor teritoriale.

(3) Consiliul științific se întrunește semestrial și ori de câte ori este nevoie și se convoacă la cererea președintelui, a prezidiului sau la cererea a două treimi din numărul membrilor săi.

Art. 22.

Consiliul științific are următoarele atribuții principale:
a) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a AȘJR;
b) adoptă, cu votul majorității membrilor săi, hotărâri referitoare la activitatea științifică a secțiilor de specialitate și a filialelor teritoriale;
c) stabilește teme de cercetare fundamentală în domeniul științelor juridice și al practicii jurisdicționale a instanțelor de judecată, a Curții Constituționale, precum și în domeniul activității celorlalte profesii juridice, care urmează să fie realizate de secțiile de specialitate;
d) analizează periodic activitatea de cercetare științifică desfășurată de secțiile de specialitate și de filialele teritoriale și ia măsurile necesare pentru respectarea obiectivelor de cercetare aprobate și valorificarea rezultatelor acestora;
e) stabilește, la propunerea președintelui, atribuțiile și răspunderile vicepreședinților și ale secretarului general;
f) adoptă hotărâri privind programele și obiectivele de cercetare științifică;
g) stabilește, pe baza hotărârilor adunării generale, relații științifice cu alte instituții academice, precum și cu alte entități prevăzute de lege;
h) hotărăște convocarea adunării generale;
i) examinează și avizează propunerile secțiilor și ale filialelor privind alegerea de noi membri titulari, membrii corespondenți și membrii de onoare;
j) validează rezultatul alegerilor conducerilor secțiilor de specialitate și ale filialelor.

k) prezintă adunării generale dări de seamă asupra activității AȘJR, precum și a îndeplinirii programelor de activitate;
l) întocmește și supune aprobării adunării generale bugetul anual de venituri și cheltuieli, precum și execuția acestuia;
m) poate invalida rezultatul alegerilor pentru funcțiile de conducere ale secțiilor de specialitate și ale filialelor. În caz de invalidare, procedura alegerilor se reia după două săptămâni.

Art. 23.

(1) Prezidiul asigură conducerea operativă a AȘJR și este constituit din președinte, 5 vicepreședinți și secretarul general, aleși de adunarea generală.

(2) Prezidiul se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar și se convoacă de către secretarul general la cererea președintelui sau unui număr de două treimi din numărul membrilor săi.

(3) Prezidiul stabilește măsuri și ia decizii în prezența majorității membrilor săi, pentru îndeplinirea propriilor hotărâri și pentru soluționarea problemelor curente. El răspunde în fața adunării generale a AȘJR pentru întreaga sa activitate. Â

(4) Hotărârile prezidiului se iau prin vot deschis, cu majoritate simplă.

Art. 24.

(1) Președintele AȘJR este președintele consiliului științific și al prezidiului și conduce lucrările adunării generale și ale celorlalte structuri la care participă.

(2) Președintele reprezintă AȘJR în relațiile cu terții.

Art. 25.

Președintele are următoarele atribuții principale:
a) asigură legătura cu instituțiile cu care colaborează potrivit statutului, cu alte instituții și organisme cu profil științific, cu organisme similare din străinătate;
b) este ordonator de credite, în condițiile legii;
c) urmărește îndeplinirea hotărârilor și deciziilor stabilite de consiliul științific și de prezidiu și propune acestora măsurile necesare pentru respectarea statutului și a prezentului regulament, precum și pentru realizarea obiectivelor aprobate de adunarea generală a AȘJR;
d) ia măsuri pentru buna desfășurare a activității organizatorice a AȘJR.

Art. 26.

În exercitarea atribuțiilor sale, precum și pentru punerea în executare a hotărârilor consiliului științific și ale prezidiului, președintele emite decizii.

Art. 27.

(1) Președintele poate îndeplini această funcție pentru cel mult două mandate complete.

(2) În cazul în care președintele AȘJR nu Ă®și poate exercita atribuțiile pe o perioadă mai mare de 30 de zile, atribuțiile sale vor fi preluate de un vicepreședinte, desemnat, după caz, de președinte sau de prezidiu.

Art. 28.

(1) În cadrul AȘJR funcționează un consiliu de onoare, structură consultativă menită să vegheze la buna reputație a acesteia.

(2) Consiliul de onoare este format din președinte și 4 membri aleși de adunarea generală din rândul membrilor săi pentru o perioadă de 5 ani, cu votul majorității membrilor prezenți.

(3) Activitatea consiliului de onoare se desfășoară potrivit regulamentului propriu, adoptat de adunarea generală, la propunerea prezidiului.

Art. 29.

Vicepreședinții coordonează secțiile de specialitate, filialele teritoriale și îndeplinesc alte atribuții prevăzute în statut sau încredinĹŁate de președinte.

Art. 30.

Secretarul general îndeplinește atribuțiile stabilite în statut, în prezentul regulament, precum și cele încredințate de președinte și asigură la nivel central, prin aparatul de lucru, realizarea legăturilor funcționale între secțiile de specialitate, între AȘJR și filialele teritoriale, precum și conlucrarea cu terții.

Art. 31.

Secretarul general are următoarele atribuții principale:
a) elaborează proiectele de program ale manifestărilor științifice organizate anual în cadrul AȘJR și le prezintă spre aprobare prezidiului;
b) coordonează organizarea și desfășurarea manifestărilor științifice aprobate potrivit statutului și prezentului regulament;
c) ține evidența și actualizează dosarele științifice și profesionale ale membrilor AȘJR;
d) stabilește proiectul ordinii de zi al sesiunilor adunării generale și al ședințelor consiliului științific și ale prezidiului;
e) urmărește modul de îndeplinire a hotărârilor adunării generale, consiliului științific și ale prezidiului, precum și al deciziilor președintelui și informează structurile respective asupra celor constatate;
f) ține evidența tuturor hotărârilor și deciziilor adoptate în cadrul AȘJR;
g) elaborează programe și strategii de cercetare științifică și le prezintă în vederea aprobării lor;
h) pregătește sinteza activității de cercetare științifică desfășurată anual în cadrul AȘJR, în vederea analizării acesteia în sesiunea ordinară a adunării generale;
i) pregătește proiectul dării de seamă ce urmează a fi prezentată adunării generale spre dezbatere statutară și aprobare;
j) prezintă prezidiului proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și proiectul execuției bugetare, în vederea dezbaterii statutare și aprobării;
k) supervizează activitatea secretariatelor secțiilor de specialitate și ale filialelor teritoriale;
l) asigură redactarea proceselor-verbale ale tuturor ședințelor adunării generale, consiliului științific, prezidiului, secțiilor de specialitate și filialelor și arhivarea acestora;
m) elaborează proiectul structurii organizatorice a aparatului de lucru al AȘJR și statele de funcții în vederea aprobării acestora;
n) stabilește proiectele normativelor de personal și criteriile de constituire a compartimentelor în vederea aprobării acestora;
o) coordonează activitatea aparatului de lucru al AȘJR;
p) îndeplinește alte atribuții prevăzute în prezentul regulament și sarcini stabilite de prezidiul AȘJR.

Art. 32.

În îndeplinirea atribuțiilor sale, secretarul general este sprijinit de un secretar executiv al AȘJR.

Art. 33.

Mandatul președintelui, al vicepreședinților și al secretarului general încetează:
a) la expirarea duratei mandatului pentru care au fost aleși;
b) prin hotărârea adunării generale;
c) prin demisie;
d) prin deces.

Art. 34.

Persoanele care exercită funcč›ii de conducere în cadrul structurilor AȘJR pot fi suspendate din oficiu sau la cererea acestora în cazul în care se aflムîn imposibilitate de a-și exercita mandatul pentru o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. La încetarea cazurilor pentru care mandatul a fost suspendat, persoanele respective Ă®și reiau funcțiile.

Reveniți la pagina anterioară

CAPITOLUL IV

Aparatul de lucru al Academiei de ș˜tiințe Juridice din România

Art. 35.

(1) Academia de ș˜tiințe Juridice din România are un aparat de lucru la nivel central, precum și la nivelul filialelor teritoriale.

(2) Structura organizatorică a aparatului de lucru la nivel central și la nivelul filialelor, inclusiv a institutelor sau centrelor de cercetare, în măsura în care acestea vor fi înființate, se aprobă de către prezidiu iar statele de funcții, de către președinte, la propunerea secretarului general.

(3) Activitatea aparatului de lucru se stabilește prin regulament de organizare și funcționare.

(4) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și statele de funcții pentru unitățile din subordine se aprobă de președinte.

Reveniți la pagina anterioarăƒ

CAPITOLUL V

Modul de finanțare și de gestionare a patrimoniului Academiei de ș˜tiințe Juridice din România

Art. 36.

(1) Finanțarea activității și a indemnizațiilor prevăzute de Legea nr. 139/2015 și de statut se asigură din venituri proprii, și din alte surse legale, în condiĹŁiile legii.

(2) Modul de finanțare a AȘJR și de gestionare a patrimoniului acesteia, prevăzut în statut, inclusiv, necesitatea, oportunitatea și utilizarea mijloacelor materiale și financiare, se stabilește anual de prezidiu, la propunerea secretarului general, și se prezintă de președintele AȘJR adunării generale, în vederea aprobării.

(3) La începutul fiecărui an, adunarea generală aprobă descărcarea de gestiune a președintelui pentru anul anterior.

Reveniți la pagina anterioară

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

Art. 37.

Prezentul regulament intrムîn vigoare la data aprobării sale în adunarea generalムa AȘJR.

Reveniți la pagina anterioară